Istorijat

Javno komunalno preduzeće Ulcinj nastala je od nekadašnje Komunalne uprave, koja je poslovala kao organak organa uprave. Integracioni procesi u privredi zahvatili su i  tadašnju Komunalnu upravu te se ona spojila sa Vodovodom ali naziv je ostao skoro isti. Novonastala organizacija registrovana je kao Ustanova na osnovu rješenja Odelenja za opštu upravu SO Ulcinj br. 02-1513/1 od 26.03.1959 godine sa samostalnim finansiranjem pod nazivom „Uprava za komunalnu djelatnost i vodovod Ulcinj“.

Djelokrug zadataka ustave su bili:održavanje puteva, ulica, nasipa na Bojani, gradske kanalizacije, parkova i zelenila, groblja, plaže, klaonice, gradske čistoće, el.centrale u Vladimiru, te održavanje pijace u Ulcinju i Vladimiru.

Kasnije uz saglasnost SO Ulcinj proširena je djelatnost ustanove tako da se ova bavila pretežno privredno djelatnošću. Na osnovu rješenja SO Ulcinj od 30.10.1963. godine zavedeno pod br.01-4793/1, Upravi za komunalne djelatnosti odobrena je proširena djelatnost tako da pored dosadašnje djelatnosti, Uprava mogla izvoditi građevinske radove na manjim građevinskim objektima koji služe isključivo u komunalne svrhe.

U 1996 godini kod Privrednog okružnog suda u Titogradu u sudski registar pod br. US 48/66 od 06.04.1966 godine upisan je „Pogon za gazdovanje stambenim zgradama u društvenoj svojini dok rješenjem Okružnog privrednog suda u Titogradu po US br.40/66 takođe od 06.04.1966 godine u sudski registar upisana je „Uprava za komunalnu djelatnost i vodovod Ulcinj“ osnovano od strane Narodnog odbora SO Ulcinj rješenjem br.01-1398/1 od 20.03.1966 godine.

Odlukom Savjeta Radne zajednice Uprave od 26.02.1971 godine br.01-53 došlo je do promjene statusa ustanova tako da u preduzeću novi naziv firme glasi „Preduzeće za komunalno stambene poslove i vodovod Ulcinj“ na ovu promjenu SO Ulcinj na sjednici od 10.03.1971 godine daje saglasnost na ovu promjenu a rješenje je zavedeno pod br. 01-672 od 23.03.1971 godine.Pod ovim nazivom upisano je kod Okružnog privrednog suda u Titogradu u sudski registar Fi.Br.103/71.

U toku daljnjeg razvoja preduzeća tačnije 16.11.1973 godine zaključen je samoupravni sporazum o udruživanju u radnu organizaciju OOUR „Vodovod i kanalizacija“ OOUR“Gradska čistoća i zelenilo“, OOUR“Građevinarstvo“ i OOUR“Zajedničke službe“.

Nadalje u 1976 godini došlo je do odvajanja OOUR-a „Građevinarstva“ iz sastava preduzeća i pripajanja istog GRO“Primorje“ Ulcinj na osnovu Odluke od 30.04.1976 godine.

U 1986 godini tačnije 31.12.1986 godine na referendumu radnika svih OOUR-a usvojen je Samoupravni sporazum o promjenama u organizaciji RO za komunalne poslove i vodovod Ulcinj bez osnovnih organizacija, tako da od tada novi naziv preduzeča glasi RO za komunalne poslove i vodovod Ulcinj sa p.o.

Shodno odredbama Zakona o preduzećima i Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća Ulcinj radnici RO za komunalne poslove i vodovod Ulcinj na Referendumu dana 10.11.1990 godine donijeli su Statut Javnog komunalnog preduzeća Ulcinj. SO Ulcinj na sjednici od 21.12.1990 godine donosi rješenje o davanju saglasnosti na Statut JKP Ulcinj rješenjem br. Br. 01-3278/8 od 27.12.1990 godine. Tako ovo preduzeće kao Javno preduzeće upisuje se u Sudski registar kod Privrednog suda u Titogradu 18.02.1991 godine pod Fi. 130/91.

Djelatnosti preduzeća su bili: proizvodnja, distribucija, prodaja vode, odvođenje kanalizacije, održavanje, opravka i izvođenje vodovodnih i kanalizacionih objekta, održavanje javne čistoće, deponovanje i sakupljanje smeća, održavanje groblja, zelenih površina, pijaca, plaža,parking prostora i pružanja servisnih, transportnih, pogrebnih usluga i usluga prodaje sadnog materijala, pogrebne i druge opreme. Preduzeće je zapošljavala oko 160 radnika od kojih najviše činilo NK i KV radnici.

Pod ovim nazivom, organizacijom rada i obavljanju iste djelatnosti nastavila je do podjele JKP Ulcinj na dva javna preduzeća  i to  Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija”Ulcinj i Javno preduzeće “Komunalne djelatnosti” Ulcinj i upisom iste u Centralni registar  Privrednog suda u Podgoricu.

Što se tiče podjele JKP Ulcinj, Odluka o organizovanju JKP Ulcinj donijeta je na sjednici SO Ulcinj od 11.04.2007.godine, dok Odluka o izmjenama i dopunama odluke o organizovanju JKP donijeta je na sjednici SO Ulcinj dana 30.07.2011.godine. Od ostale dokumentacije radi podjele odnosno upisa novoformiranog Preduzeća donijeto je i sledeće. Odluka Upravnog odbora JKP Ulcinj od 21.03.2011.godine. Upravni odbor je donio ovu odluku o podjeli Javnog komunalnog preduzeća Ulcinj na dva javna preduzeća na JP“Vodovod i kanalizacija“, i JP „Komunalne djelatnosti“ Ulcinj.

Zatim Odluka SO Ulcinj od 30.07.2011.god. o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora na podjeli JKP Ulcinj, kao i rješenje o imenovanju U.odbora JP „Komunalne djelatnosti“ Ulcinj od 17.10.2011.god.

Rješenjem br. 8-0005681/007 od 21.03.2012.god. izvršen je upis brisanja iz evidencije CRPS u Podgorici Javno komunalno preduzeće Ulcinj i istog dana rješenjem CRPS u Podgorici vršena je i upis dva nova formirana Javna Preduzeća.

Upravni odbor novoformiranog preduzeća na sjednici od 05.11.2012.god. donio je Statut preduzeća.

Pretežna djelatnost preduzeća je čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpada.